Opnameprocedure

Aanvraag

Bent u geïnteresseerd in een verblijf in ons woonzorgcentrum, dan kunt u met ons contact opnemen op het nummer 0479 89 89 99 of via email info@nuance-forest.be. U kan het inschrijvingsformulier ook via e-mail of per post versturen.

Een multidisciplinair team behandelt elke aanvraag voor een opname. Wij kunnen echter niet aan elke aanvraag een gunstig gevolg geven. Wij baseren ons op de administratieve, sociale en medische gegevens van de kandidaat-bewoner. Stuur ons daarom alle benodigde informatie door of maak een afspraak met ons.

Voorwaarden

Wij kunnen u op de wachtlijst plaatsen indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 60 jaar of ouder. Uitzonderingen kunnen aanvaard worden mits de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest haar goedkeuring verleent;
  • U of uw arts verleent ons toegang tot uw medisch dossier dat o.a. uw algemene gezondheidstoestand en de te volgen medicatie bevat;
  • U krijgt een positief advies van onze opnamedienst.

Wachtlijst

Bij de evaluatie van de aanvraag tot opname houden wij rekening met de graad van zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoner, met de hoogdringendheid van een eventuele opname en met de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Opnameovereenkomst

Voor de opname ondertekenen wij een schriftelijke opnameovereenkomst met u of met de persoon die gemachtigd is om in uw naam en voor uw rekening te handelen. Deze overeenkomst bevat onder andere de financiële voorwaarden en het interne huisreglement.